ข้อมูล eBook

ชื่อ: โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 3

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือ "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา เล่ม 3" เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ในชุด "โคตรเซียน ฟิสิกส์โควตา" เป็นรูปแบบของหนังสือฟิสิกส์แนวใหม่ ประกอบด้วย แนวโจทย์ที่ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัยชั้นนำในส่วนภูมิภาค ใช้ทำการสอบจริงในปีที่ผ่านๆ มา จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีโจทย์ตัวอย่างข้อสอบจากสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียง สอดคล้องเนื้อหาอย่างครบถ้วนกับหัวข้อในวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉลยข้อสอบด้วยแนวเทคนิคโดยวิธีคิดแบบพื้นฐาน และวิธีคิดลัดอย่างเข้าใจง่ายหลากหลายวิธี พร้อมทั้งแบบทดสอบฝึกฝนเพื่อให้นักเรียนเกิดความชำนาญ และช่ำชองในการทำโจทย์ข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว ชนิดที่เรียกว่า "ยาก ไปเป็น ง่าย" 

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-10-18 00:40
2021-10-16 00:29
2021-10-16 00:29
2021-10-15 00:40
2021-10-14 00:41
2021-10-11 00:34
2021-10-10 00:40
2021-10-09 00:39
2021-10-08 00:58
2021-10-08 00:58
2021-10-07 00:56
2021-10-05 00:46
2021-10-04 00:45
2021-10-03 00:12
2021-10-01 01:05

หน้า